Gebruikerslogin

Clubstatuten

Duikclub De Buddy's vzw zwanenlei 6 2950 Kapellen Gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Identificatienummer : 1471/92
Ondernemingsnummer: 446395087

Uitleg bij de nieuwe Statuten

* Hier vind je uitleg over de aangepaste statuten: wat is er gewijzigd? (let op: we geven niet alle wijzigingen van formuleringen aan - is bijvoorbeeld overal gewijzigd in )
* Het nummer achter het artikelnummer verwijst telkens naar het artikelnummer van de vorige statuten.

Benaming
Artikel 1 (1): -Niet gewijzigd.

Zetel
Artikel 2 (2): -Het adres van de zetel is toegevoegd, de procedure is gespecifieerd.

Doel
Artikel 3 (3): -Het doel is nauwkeuriger omschreven (wettelijke verplichting).

Leden
Artikel 4 (4): -Minimum ledenaantal blijft 3, dit zijn evenwel effectieve leden (zie verder).
Artikel 5 (5): -Niet gewijzigd.
Artikel 6 (8): -Omzetting BEF naar EUR / toevoeging: leden die lidgeld niet betalen, worden beschouwd als ontslagnemend.
Artikel 7 (-): -Nieuw artikel. Hier wordt het onderscheid gemaakt tussen effectieve leden (met stemrecht) en toegetreden leden (zonder stemrecht).
Artikel 8 (-): -Idem.
Artikel 9 (4): -Niet gewijzigd.
Artikel 10 (4): -Niet gewijzigd.
Artikel 11 (6): -Procedure is nauwkeuriger omschreven.
Artikel 12 (7): -Nauwkeuriger omschreven.

Algemene Vergadering
Artikel 13 (9): - vervangen door .
Artikel 14 (-): -Wie kan de AV bijeenroepen? Nieuw.
Artikel 15 (10): -Hoe de AV bijeenroepen? Procedure nauwkeuriger omschreven.
Artikel 16 (18): -Volmachten: nauwkeuriger omschreven.
Artikel 17 (9): -Bevoegdheden AV. Uitgebreid en nauwkeuriger omschreven.
Artikel 18 (18): -Procedure wijziging statuten nauwkeuriger omschreven.
Artikel 19 (17): -Procedure ontbinding nauwkeuriger omschreven.
Artikel 20 (10): -Notulen en register: bewaring op zetel van vereniging, niet in clubhuis.

Raad van Bestuur
Artikel 21 (12): -Procedure benoeming RvB nauwkeuriger omschreven.
Artikel 22 (12): -Procedure jaarlijks ontslag van één bestuurder nauwkeuriger omschreven.
Artikel 23 (12): -Toevoeging: voorzitter moet minimum 3 jaar effectief lid zijn.
Artikel 24 (13): -Niet gewijzigd.
Artikel 25 (11): -Niet gewijzigd.
Artikel 26 (14): -Bedrag omgezet van BEF naar EUR. / Gespecifieerd: in plaats van / Gespecifieerd: vervangen door .
Artikel 27 (15): -Niet gewijzigd.

Algemeen
Artikel 28 (16): -Niet gewijzigd.

Duikclub De Buddy's vzw

p/a Kijkuitstraat 124
2920 Kalmthout
Gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Identificatienummer : 1471/92
Ondernemingsnummer: 446395087

Statuten

Ingevolge de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, zijn

* Foubert Donald, geboren te Schoten op 23 november 1952, wonende Plantijnlaan 52 B3 te Schoten
* Heyrick Jan, geboren te Brasschaat op 6 augustus 1965, wonende Hulshout 18 te Brasschaat

beide van Belgische nationaliteit, overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten zijn vastgesteld en aangenomen als volgt:

Benaming

Artikel 1
De vereniging wordt genaamd "Duikclub De Buddy's vzw".

Zetel

Artikel 2
De zetel van "Duikclub De Buddy's vzw" is gevestigd op het adres van de penningmeester in 2920 Kalmthout (Kijkuitstraat 124, 2920 Kalmthout), in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Indien de penningmeester niet woonachtig is in Kalmthout, zal de Raad van Bestuur een ander adres in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen aanduiden.

Doel

Artikel 3
"Duikclub De Buddy's vzw" heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van het sportduiken in al zijn onderdelen, zowel op sportief als op wetenschappelijk vlak, en dit in de meest uitgebreide zin. "Duikclub De Buddy's vzw" mag daartoe alle initiatieven nemen en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van dit doel, zoals onder meer de organisatie van trainingen, opleidingen, initiaties, voordrachten en uitstappen. "Duikclub De Buddy's vzw" kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor "Duikclub De Buddy's vzw" werd opgericht.

Leden

Artikel 4
Het aantal effectieve leden van "Duikclub De Buddy's vzw" is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen.

Artikel 5
Als lid kan tot "Duikclub De Buddy's vzw" toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.

Artikel 6
Alle leden van "Duikclub De Buddy's vzw" betalen een jaarlijks lidgeld. Het bedrag van dit lidgeld wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering en kan niet meer dan EUR 250,00 bedragen. Leden die hun lidgeld niet betalen worden beschouwd als ontslagnemend.

Artikel 7
De effectieve leden van "Duikclub De Buddy's vzw" zijn die leden die door de Raad van Bestuur als dusdanig worden aanvaard en die hun jaarlijks lidgeld betalen voor een door de Raad van Bestuur te bepalen datum, die ten minste 20 kalenderdagen op voorhand aan alle leden wordt meegedeeld. De effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw" en hebben een gelijk stemrecht in die vergadering.

Artikel 8
De toegetreden leden van "Duikclub De Buddy's vzw" zijn die leden die door de Raad van Bestuur als dusdanig worden aanvaard en die hun jaarlijks lidgeld betalen na een door de Raad van Bestuur te bepalen datum, die ten minste 20 kalenderdagen op voorhand aan alle leden wordt meegedeeld. De toegetreden leden maken geen deel uit van de Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw", en hebben geen stemrecht in die vergadering. De toegetreden leden kunnen wel uitgenodigd worden om als toeschouwer aanwezig te zijn tijdens de Algemene Vergadering.

Artikel 9
Om tegemoet te komen aan de voorwaarden gesteld door de Gemeente Kalmthout in verband met het gebruik van het gemeentelijk zwembad, zal bij werving van nieuwe leden rekening worden gehouden met een ledenvertegenwoordiging van minimum 50% inwoners van Kalmthout.

Artikel 10
Oud-leden die eerder "Duikclub De Buddy's vzw" uit vrije wil hebben verlaten en die zich opnieuw willen aansluiten, worden steeds aanvaard.

Artikel 11
Elk lid kan door zijn houding, gedrag, daden, geschriften of uitlatingen, die de goede naam van "Duikclub De Buddy's vzw" in het gedrang brengen of "Duikclub De Buddy's vzw" schaden, worden uitgesloten door de Algemene Vergadering, mits een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde effectieve leden. In dringende gevallen kan de Raad van Bestuur een lid schorsen in al zijn rechten binnen "Duikclub De Buddy's vzw" tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 12
Een ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een onslagnemend, uitgesloten of overleden lid kunnen in geen enkel geval aanspraak maken op bezit van "Duikclub De Buddy's vzw" en kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen.

Algemene Vergadering

Artikel 13
De Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw" bestaat uit alle effectieve leden.

Artikel 14
De Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw" kan bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of door één vijfde van de effectieve leden, mits zij hiertoe een gehandtekende en gedateerde namenlijst overhandigen aan de Raad van Bestuur.

Artikel 15
De Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw" wordt bijeengeroepen door middel van een schrijven dat ondertekend wordt door twee bestuurders. Dit schrijven wordt ten minste acht kalenderdagen voor de datum waarop de Algemene Vergadering plaatsvindt verstuurd aan alle effectieve leden. Mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het geadresseerde effectieve lid mag dit schrijven via e-mail verzonden worden. Dit schrijven bevat een agenda van de Algemene Vergadering, evenals een document dat gebruikt kan worden om volmacht te geven aan een ander effectief of een toegetreden lid. Elk voorstel dat ondertekend wordt door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst. Toegetreden leden kunnen via een schrijven of via e-mail uitgenodigd worden om de Algemene Vergadering als toeschouwer bij te wonen.

Artikel 16
Elk effectief lid kan zich op de Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw" door volmacht laten vertegenwoordigen door een effectief of door een toegetreden lid. Elk lid kan slechts één volmacht van een ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 17
De Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw" is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, de benoeming en afzetting van de bestuurders, de kwijting aan de bestuurders, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de bepaling van het bedrag van het jaarlijks lidgeld, het ontbinden van "Duikclub De Buddy's vzw", het uitsluiten van een lid.

Artikel 18
Enkel de Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw" kan de statuten van "Duikclub De Buddy's vzw" wijzigen. Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden indien die wijziging op de agenda van de Algemene Vergadering is vermeld, en indien twee derde van de effectieve leden aanwezig is of vertegenwoordigd is door een volmachtdrager, en indien er een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen bekomen wordt. Indien er geen twee derde aanwezigheid is, kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op de manier zoals door deze statuten bepaald. Deze tweede Algemene Vergadering moet ten minste vijftien dagen na de eerste Algemene Vergadering plaatsvinden en kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordige leden beslissen om een statutenwijziging door te voeren, mits een twee derde meerderheid van de aanwezige stemmen. Wanneer een statutenwijziging betrekking heeft op het doel waarvoor "Duikclub De Buddy's vzw" is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 19
Enkel de Algemene Vergadering kan "Duikclub De Buddy's vzw" ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel van "Duikclub De Buddy's vzw". Bij ontbinding van "Duikclub De Buddy's vzw" wijst de Algemene Vergadering van "Duikclub De Buddy's vzw" één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten, alsook de bestemming die aan het netto-actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden. Deze bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten voordele van een goed werk of een vereniging met hetzelfde doel als "Duikclub De Buddy's vzw". Deze beslissing, alsook de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s), zullen in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Artikel 20
Van elke bijeenkomst van de Algemene Vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur. Deze notulen dienen te worden opgenomen in een daartoe bestemd register. Dit register bevindt zich op de zetel van "Duikclub De Buddy's vzw", en kan door leden worden ingezien, mits voorafgaande afspraak met de Raad van Bestuur. Uittreksels van dit register worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders.

Raad van Bestuur

Artikel 21
De Algemene Vergadering benoemt uit haar leden de leden van de Raad van Bestuur van "Duikclub De Buddy's vzw". De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Als evenwel maar drie personen effectief lid zijn van "Duikclub De Buddy's vzw", bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders is altijd lager dan het aantal effectieve leden van "Duikclub De Buddy's vzw".

Artikel 22
Jaarlijks neemt minstens één lid van de Raad van Bestuur ontslag uit de Raad van Bestuur. De bestuurder waarvan de benoeming door de Algemene Vergadering het langst geleden is, komt hierbij steeds als eerste aan bod, tenzij een andere bestuurder ontslag neemt uit de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering kan een ontslagnemende bestuurder die zich kandidaat stelt meteen opnieuw benoemen tot lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 23
De Raad van Bestuur van "Duikclub De Buddy's vzw" kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en elke bijkomende functie die de Raad van Bestuur noodzakelijk acht voor zijn goede werking. De Raad van Bestuur kan als voorzitter evenwel enkel een bestuurder aanduiden die al ten minste drie jaar effectief lid is van "Duikclub De Buddy's vzw".

Artikel 24
De Raad van Bestuur van "Duikclub De Buddy's vzw" heeft de ruimst mogelijke bevoegdheden, ondermeer de bevoegdheid om "Duikclub De Buddy's vzw" te vertegenwoordigen, te verbinden en financiële handelingen te stellen.De Raad van Bestuur kan alle daden en handelingen stellen die door deze statuten niet uitdrukkelijk en uitsluitend aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 25
De Raad van Bestuur van "Duikclub De Buddy's vzw" sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Artikel 26
Alle financiële uitgaven via bankrekeningen van "Duikclub De Buddy's vzw" die een bedrag van EUR 60,00 overschrijden, dienen goedgekeurd te worden door minstens twee leden van de Raad van Bestuur. Deze goedkeuring kan ofwel schriftelijk ofwel via e-mail plaatsvinden, maar nooit mondeling.

Artikel 27
De leden van de Raad van Bestuur nemen in uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op zich, en zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die "Duikclub De Buddy's vzw" aangaat. Elk bestuursmandaat wordt kosteloos waargenomen.

Algemeen

Artikel 28
Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.